1.    Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Jozefa Šranka, se sídlem Horná 461, 951 71 Sľažany, zapsaného v živnostenském rejstříku pod IČO 53254295 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://czech-survival.cz (dále jen „webová stránka“) a herním serveru.

1.2.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nesdílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4.        Pravidla používání služeb sítě Czech-Survival.cz jsou dostupná k zobrazení na webové stránce https://czech-survival.cz/pravidla pod názvem Pravidla (dále jen „Pravidla“). Jestliže jsou tyto Obchodní podmínky v rozporu s Pravidly, platí ustanovení uvedené v těchto Obchodních podmínkách.

2.    Kupní smlouva

2.1.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všech souvisejících poplatků (pokud není uvedeno jinak). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu nebo herním serveru. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o případných nákladech spojených

s balením a dodáním zboží. Pokud je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na fyzickém nosiči, náklady spojené s balením a dodáním jsou 0 Kč a nemusí být dále uváděny (pokud není uvedeno jinak)

2.3.        Pro objednání kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami a dle vybraného způsobu platby platbu dokončí. Kupující je povinen uvést správnou e-mailovou adresu na doručení potvrzení o úspěšném dokončení a zaplacení objednávky.

2.4.        Před odesláním platby a dokončení objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré zadané údaje platby.

2.5.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úspěšným dokončením objednávky ze strany kupujícího (tj. úspěšným dokončením platby – zaplacením objednávky).

2.6.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky)

2.7.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

3.    Přeprava a dodání zboží

3.1.        Při objednání digitálního produktu či předmětu dodávaného bez fyzického nosiče – přidělení ranku (jinými slovy „Group“ či „Skupina“), klíčů, crates či vzhledových nebo kosmetických úprav (dále jen „Výhody“) – dochází k dodání zboží do 5 minut po zaplacení objednávky. V případě, že nedojde k dodání zakoupených Výhod do 7 dní od správného zaplacení objednávky, má kupující nárok na podání reklamace objednávky.

3.2.        Prodávající se zavazuje kupujícímu smluvené zboží po domluvě předat osobně v případě, že automatické přidělení zboží nebude fungovat. Kupující se souhlasem s Podmínkami zavazuje prodávajícího o takovém výpadku informovat.

3.3.        Kupující je povinen si uchovat potvrzení o platbě pro případnou pozdější reklamaci.

4.    Cena zboží a platební podmínky

4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webových stránkách.

4.2.        Prodávající se zavazuje na webových stránkách uvádět vždy aktuální informace o

možnostech platby a případných poskytovatelích jednotlivých platebních metod.

4.3.        Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu prodávaného zboží bez předchozího upozornění.

4.4.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat (pokud není uvedeno jinak).

4.5.        Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícímu kdykoliv odebrat Výhody v případě porušení stanovených Pravidel či případného uzavření herního serveru Czech-Survival.cz

5.    Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od

kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil její původní obal, od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči.

5.2.          Nejedná-li se o případ uvedených v čl. 5.1 obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze

od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti, či na adresu elektronické pošty (e-mail) teleriann@gmail.com.Prodávající doporučuje zasílat odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy.

5.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dní od odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li  kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dní od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího, který kupující uvede v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst po nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.        V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.    Reklamace (práva z vadného plnění)

6.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

6.3.        Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na použité zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

6.4.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5.        Kupující je při podávání reklamace povinen dostatečně doložit, že řádně zaplatil objednanou službu – Potvrzení o zaplacení služby.

6.6.        Kupující je oprávněn podat reklamaci prodávajícímu v případě, že: Nedošlo k doručení zakoupeného zboží ve stanoveném termínu nebo byla naúčtována částka vyšší než částka, která byla uvedena na webových stránkách.

6.7.        Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci v případě, že: kupující není schopen dodat adekvátní důkaz o zaplacení objednávky, kupující odeslal platbu ve špatném formátu nebo v případě, kdy kupující při objednávce vepsal chybné údaje.

6.8.        Kupující má možnost podat reklamaci pomocí e-mailové adresy uvedené na webových stránkách nebo poštou na adresu sídla společnosti. V případě podání reklamace jiným způsobem na ni nemusí být reagováno.

6.9.        Poskytovatel se zavazuje začít řešit reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího podání.

6.10.      Kupující je povinen chybu v dodání nebo naúčtování nahlásit neprodleně poté, co ji zjistí.

V případě zbytečného odkladu nemusí být nárok na reklamaci uznán.

7.    Nedostupnost služeb serveru

7.1.        Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kupujícímu odebrat výhody v případném porušení Pravidel či při případnému uzavření či pozastavení herního serveru Czech-Survival.cz

7.2.        Čl. 7.1 se taktéž vztahuje na uživatelské účty bez zakoupených výhod.

7.3.        Poskytovatel je povinen na služby související s herním serverem Czech-Survival.cz (Zejména webové stránky či Discord server s odkazem k připojení – https://discord.gg/czs) umístit informace o plánované či neplánované odstávce služeb.

8.    Informace o Výhodách na herním serveru Czech-Survival.cz

8.1.        Výhody na herním serveru lze zakoupit dle postupu uvedeného na webových stránkách či herním serveru Czech-Survival.cz.

8.2.        Výhody jsou určeny ke zlepšení zážitku ze hry a možností se odlišit od ostatních účtů, které dané Výhody na herním serveru Czech-Survival.cz nevlastní.

8.3.        Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Výhody bez povinnosti poskytnutí kompenzace kupujícímu, s upozorněním či bez.

9.    Ochrana osobních údajů

9.1.        Herní server Czech-Survival.cz a jeho poskytovatel je povinen uvést informace o ochraně osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské Unie.

9.2.        Veškeré informace k čl. 9.1 naleznete na adrese: https://czech-survival.cz/pravidla a https://czech-survival.cz/gdpr. 

9.3.        Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4.        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.          Zákaznická podpora

10.1.      V případě problémů s využíváním služeb herního serveru Czech-Survival.cz má uživatel možnost kontaktovat podporu na službách související s herním serverem Czech-Survival.cz

(Discord či Fórum) a prostřednictví e-mailové adresy teleriann@gmail.com

10.2.      Kupující či uživatel je povinen vždy uvádět pouze přesné, úplné a pravdivé informace a ve svých zprávách se vyjadřovat slušným a převážně spisovným jazykem, aby byla zpráva pochopena. V případě nedodržení uvedených podmínek nemusí být kupujícímu podpora poskytnuta.

10.3.      Poskytovatel není povinen odpovídat na dotazy netýkající se poskytovaného zboží či služeb.

11.          Dodatečná práva a povinnosti smluvních stran

11.1.      Kupující nemá nárok na přeprodávání zboží dalším osobám.

11.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.4.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.          Závěrečná ustanovení

12.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních Czech-Survival.cz ustanovení.

12.3.      Veškeré údaje potřebné ke kontaktování prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 24.5.2022

Tyto obchodní podmínky byly naposledy upraveny dne 24.5.2022